LoginOsnovna šola Prežihovega Voranca

Foto: Tomo Jeseničnik 1998

Osnovna šola Prežihov Voranc

Osnovna šola Prežihovega Voranca - Slika 1

Opis

Stavba osnovne šole Prežihovega Voranca ima večkotno obliko. S tlorisom spominja na črko Z. Stavba je enonadstropna in jo pokriva na enem mestu dvokapna streha, na drugem pa poševno nagnjena streha. Ob šolski stavbi je tudi telovadnica, ki je pravokotne oblike in pokrita z dvokapno streho.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na območju današnje občine Ravne na Koroškem je v trgu Guštanj že pred 19. stoletjem delovala trivialka, omenjena pa je tudi trška šola. Gašpar Pilath (1644 – 1706), generalni vikar v župniji Device Marije na Jezeru, je leta 1700 ustanovil beneficiat, štipendijski sklad, iz katerega so vse do šolskega leta 1915/16 podeljevali štipendije nadarjenim otrokom. Zgodovinski in demografski razvoj trga Guštanj je narekoval tudi razvoj tukajšnjemu šolstvu. Tako sta že v letih pred prvo svetovno vojno v Guštanju delovali dve šoli. Ena je bila osnovna šola Tolsti Vrh, ki je imela svojo šolsko stavbo na današnji Gledališki poti. V tej stavbi je še nekaj let nazaj domoval vrtec Marjetka, sedaj pa so v stavbi stanovanja. Druga šola pa je bila Osnovna šola Guštanj, ki je leta 1910 dobila novo šolsko stavbo in v njej je danes sedež Občine Ravne na Koroškem. V kraju sta tako delovali dve šoli skozi vso obdobje med obema vojnama. V času druge svetovne vojne, ko je bil pouk zaradi vojnih razmer zelo okrnjen so nemške oblasti leta 1944 združile obe osnovni šoli v eno skupno osnovno šolo Guštanj. Po drugi svetovni vojni so zaradi hitre rasti prebivalstva Ravne doživele spremembe v organiziranosti osnovnih šol. Glede na takratni zakon o šolstvu se je Občinski ljudski odbor Ravne na Koroškem v soglasju z drugimi forumi marca 1959 odločil za ustanovitev dveh samostojnih osnovnih šol: OŠ I, preimenovane v OŠ Prežihovega Voranca in OŠ II Ravne na Koroškem, ki je bila v šolskem letu 1963/64 preimenovana v OŠ Ivana Ditingerja. Avgusta 1966 so obe šoli združili v OŠ Ravne na Koroškem, ki je od 17. aprila 1967 nosila ime OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem. V njenem okviru sta že od leta 1962 delovali podružnici, nekdaj samostojni osnovni šoli Strojna in Kotlje, medtem ko so v osnovni šoli Šelenberg leta 1962 dokončno opustili pouk. Povečanje števila otrok je lokalnim oblastem narekovalo potrebo po novi šolski stavbi. Po potrditvi načrtov je izvajalec gradbenih del podjetje Gradis, z deli začel leta 1964 in končal jeseni 1966. Takrat sta se prej omenjeni osnovni šoli združili v današnjo OŠ Prežihovega Voranca. Leta 1977 so ob šolskem poslopju zgradili veliko sodobno opremljeno telovadnico, v kateri so potekale tudi številne kulturne prireditve. Ob koncu 90-tih let 20. stoletja so k stavbi osnovne šole Prežihovega Voranca dogradili prizidek v katerem so uredili pouk učencev med 1. in 4. razredom, ki so pred tem imeli pouk do tedaj še v stari osnovni šoli, v katero se je kasneje vselila občinska uprava občine Ravne na Koroškem.

Vir: Pristavnik Alojz, Osnovno šolstvo v Občini Ravne na Koroškem v letih 1945 – 1991, str. 106 - 107, 123 - 126.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Stavba šole stoji ob atletskem stadionu na Ravnah. Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem
Gozdarska pot 11
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

1966

Lastnik / Varuh

Občina Ravne na Koroškem

Povezave k leksikonu