LoginOsnovna šola Koroški jeklarji in Glasbena šola

Foto: Tomo Jeseničnik 1998

Osnovna šola Koroški jeklarji in Glasbena šola

Osnovna šola Koroški jeklarji in Glasbena šola - Slika 1

Opis

Stavba ima tlorisno obliko črke L. Je dvonadstropna stavba pokrita z dvokapno streho.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na območju današnje občine Ravne na Koroškem je v trgu Guštanj že pred 19. stoletjem delovala trivialka, omenjena pa je tudi trška šola. Gašpar Pilath (1644 – 1706), generalni vikar v župniji Device Marije na Jezeru, je leta 1700 ustanovil beneficiat, štipendijski sklad, iz katerega so vse do šolskega leta 1915/16 podeljevali štipendije nadarjenim otrokom. Zgodovinski in demografski razvoj trga Guštanj je narekoval tudi razvoj tukajšnjemu šolstvu. Tako sta že v letih pred prvo svetovno vojno v Guštanju delovali dve šoli. Ena je bila osnova šola Tolsti Vrh, ki je imela svojo šolsko stavbo na današnji Gledališki poti, v kateri je še nekaj let nazaj domoval vrtec Marjetka, sedaj pa so v stavbi stanovanja. Druga šola pa je bila Osnovna šola Guštanj, ki je leta 1910 dobila novo šolsko stavbo in v njej je danes sedež Občine Ravne na Koroškem. V kraju sta tako delovali dve šoli skozi vso obdobje med obema vojnama. V času druge svetovne vojne, ko je bil pouk zaradi vojnih razmer zelo okrnjen so nemške oblasti leta 1944 združile obe osnovni šoli v eno skupno osnovno šolo Guštanj. Po drugi svetovni vojni so zaradi hitre rasti prebivalstva Ravne doživele spremembe v organiziranosti osnovnih šol. Pod vplivom Splošnega zakona o šolstvu se je Občinski ljudski odbor Ravne na Koroškem v soglasju z drugimi forumi marca 1959 odločil za ustanovitev dveh samostojnih osnovnih šol: OŠ I, preimenovana v OŠ Prežihovega Voranca in OŠ II Ravne na Koroškem, v šolskem letu 1963/64 preimenovana v OŠ Ivana Ditingerja. Avgusta 1966 so obe šoli združili v OŠ Ravne na Koroškem, ki je od 17. aprila 1967 nosila ime OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem. Ponovna reorganizacija osnovnega šolstva se je na Ravnah na Koroškem zgodila v šolskem letu 1978/79, ko se je v novozgrajenem blokovskem naselju Javornik začel pouk v novo ustanovljeni OŠ Koroški jeklarji, katere podružnica je postala osnovna šola Kotlje.
Tako so se z letom 1978 »za ravensko osnovno šolstvo začela srečna leta – Ravne so po letu 1945 ponovno dobile svojo drugo OŠ s svojo zgradbo. Za učence predmetne stopnje obeh osnovnih šol se je za trajno končalo obdobje pouka v dveh izmenah. Odločitev o ustanovitvi nove šole in izgradnji šolskega poslopja so sprejeli sredi sedemdesetih let 20. stoletja v takratni ravenski občini. Gradnjo so financirali s sredstvi ravenske železarne, samoprispevka, samoupravne komunalne interesne skupnosti (SKIS) in občinske izobraževalne skupnosti (OIS). Predsednik dvajsetčlanskega gradbenega odbora je bil Božo Radivojevič. Izvajalci gradbenih del podjetja Gradis so končali z deli v šolskem letu 1978/79. Pri izgradnji in notranji opremi šole je glavno finančno breme nosil kolektiv Železarne Ravne, zato je bilo ime šole Koroški jeklarji izraz skromne zahvale jeklarjem, ki niso bili gluhi za potrebe svojega kraja in otrok. Zgradbo osnovne šole so leta 2009 prenovili.
V tej isti stavbi domuje tudi Glasbena šola Ravne, katere začetki segajo v čas Avstro – Ogrske, ko se je na takratnih Ravnah osnoval Pihalni orkester železarjev Ravne. Prav potrebe po instrumentalni zasedbi v poznejšem Pihalnem orkestru Železarne Ravne so narekovale ustanovitev glasbene šole, kar se je zgodilo leta 1951. Vpisanih je bilo 54 gojencev, ki jih je poučevalo 5 profesorjev. Uradna ustanovitev Nižje glasbene šole je datirana z letom 1956. Projekt, ki so ga zastavili učitelj Janko Gačnik, okrajni referent Vojko Simončič in dirigent Jožko Herman, je prinesel uspehe godbi, mestu in posameznikom. V letu 1963/64 je imela 94 učencev. Od februarja 1965 je ravnateljevanje prevzel Ivan Gradišek, član Pihalnega orkestra železarjev Ravne, za njim pa Alojz Lipovnik, tudi član orkestra in njegov dirigent. Od leta 1993 Glasbeno šolo Ravne na Koroškem vodi Ivan Pogorevčnik. Šola je tako vzgojila dobre amaterske glasbenike, izredno nadarjene pa usmerila v nadaljnji študij glasbe. Večina teh se je odločila za pedagoški poklic, posamezniki, kot so Janez Petrač, Stanko Arnold, Drago Gradišek,… pa so dosegli izjemne uspehe in postali odlični izvajalci v uspešnih orkestrih. Ob takem vzajemnem sodelovanju šole in orkestra uspehi niso mogli izostati.

Vir: Pristavnik Alojz, Osnovno šolstvo v Občini Ravne na Koroškem v letih 1945 – 1991, str. 106 - 107, 123 – 126, 295.

Občina

Ravne na Koroškem

Geografska določitev lege

Zgradba stoji v središču naselja Javornik. Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem
Javornik 35
2390 Ravne na Koroškem

Čas nastanka

1978/79, 2009

Lastnik / Varuh

Občina Ravne na Koroškem

Povezave k leksikonu