LoginCerkev sv. Vida nad Valdekom

Foto: Jože Tasič 2011

Cerkev sv. Vida nad Valdekom (Završe)

Cerkev sv. Vida nad Valdekom - Slika 1

Opis

Cerkev sestavljajo zvonik, ladja s 3/8 sklenjenima kapelama ter ožji in nižji 3/8 sklenjeni prezbiterij s pritlično zakristijo na južni strani. Njena zunanjščina je preprosta, kar velja tudi za notranjščino, ki jo v ladji pokriva kapasti, v prezbiteriju pa banjasti obok. Cerkev je v zasnovi z zvonikom vred gotska, morda še iz 14. stoletja. Njena ladja je bila prvotno nižja in ravno stropana. Na začetku 18. stoletja sta ji bili prizidani precej višji kapeli. Leta 1857 so ladjo močno dvignili in obokali, preobokali pa tudi prezbiterij in levo kapelo ter leta 1889 povišali zvonik za zgornjo etažo.
Župnišče je bilo na novo zgrajeno po požaru leta 1765.

Legenda, zgodovina, pravljica

Župna cerkev sv. Vida v Završah (nad Valdekom), ki se prvič omenja leta 1320, je imela že leta 1399 svojega duhovna, bila pred letom 1592 sedež vikariata, 1756 vikariatne župnije in 1770 samostojne župnije.

Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje - kulturna pokrajina, zbornik, Slovenj Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 186-187.

Občina

Mislinja

Evidenčna številka dediščine

EŠD 3478

Geografska določitev lege

Cerkev s pokopališčem stoji južno od lokalne ceste Gornji Dolič - Mislinjska Dobrava.

Čas nastanka

1320, 15. stol., 18. stol., 19. stol.

Lastnik / Varuh

Župnija sv. Vid nad Valdekom

Povezave k leksikonu